Can you translate it in tagalog? "Accident
The fallacy of accident begins with the statement of some principle that is true as a general rule, but then errs by applying this principle to a specific case that is unusual or atypical in some way.
• Women earn less than men earn for doing the same work.
• Oprah Winfrey is a woman.
• Therefore, Oprah Winfrey earns less than male talk-show hosts.
As we'll soon see, a true universal premise would entail the truth of this conclusion; but then, a universal statement that "Every woman earns less than any man." would obviously be false. The truth of a general rule, on the other hand, leaves plenty of room for exceptional cases, and applying it to any of them is fallacious."

1

Answers

2015-02-02T10:48:33+08:00
Ang kamalian ng aksidente ay nagsisimula sa pahayag ng ilang mga prinsipyo na ay totoo sa karaniwan, ngunit pagkatapos ng mga error sa pamamagitan ng paglalapat ito prinsipyo sa isang partikular na kasong iyon ay hindi karaniwan o hindi tipiko sa ilang mga paraan.• Babae kumita ng mas mababa sa mga kalalakihan kumita para sa paggawa nito sa trabaho.• si Oprah Winfrey ay isang babae.• Samakatuwid, Oprah Winfrey kumikita mas mababa sa lalaki talk-show host.Bilang makikita sa lalong madaling panahon namin makita, isang tunay na unibersal na premise ay nilalagay ang katotohanan ng konklusyon; ngunit pagkatapos, isang universal pahayag na "Ang bawat babae kumikita mas mababa sa anumang tao." Gusto Malinaw na hindi. Ang katotohanan ng isang pangkalahatang panuntunan, sa kabilang banda, nag-iwan ng maraming kuwarto para sa hindi karaniwang mga kaso, at ilapat ito sa anuman sa mga ito ay nakakalinlang. "
0