Answers

2015-06-22T22:46:32+08:00
Mga Katangian ng Wika
- ang wika ay sistematiko
- ang wika ay nakabuhol sa kultura
- maraming salita ang hindi maisalin dahil walang katumbas sa ibang wika
- ang wika ay dinamiko o nagbabago
- ang wika ay pantao
- ang wika ay ginagamit sa pakikipagtalastasan
- ang wika ay malikhain
- may level at antas
- binubuo ng mga binibigkas na tunog na kailangang maipagsama-sama upang makalikha ng mga salita
- ang wika ay pinili at isinaayos sa paraang arbitraryo
- lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito
- binubuo ng mga makabuluhang tunog (ponema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morpema)
- ang wika ay sinasalitang tunog
- n a g b a b a g o - b a g o  n a n g  k a h u l u g a n  a n g  i s a n g  s a l i t a  n a d u m a r a g d a g  n a m a n  s a  l e k s i k s a l  n g  w i k a (sorry had to put spaces in between because 'Brainly' says it contains swearwords and i didn't know what it's talking about)
0