Answers

2014-06-14T15:25:59+08:00
1. (\frac{7}{10} \pi )( \frac{180}{\pi})=126degree

2. (\frac{13}{8} \pi )( \frac{180}{\pi})=\frac{585}{2}degree

3. (\frac{-7}{18} \pi )( \frac{180}{\pi})=-70degree or 290 degree

4. (\frac{-25}{24} \pi )( \frac{180}{\pi})=\frac{-375}{2}degree or  \frac{345}{2} degree

5. (\frac{11}{4} \pi )( \frac{180}{\pi})=495degree or 495-360 = 135 degree
1 5 1