Answers

2015-07-25T17:40:40+08:00
Nagaget
nasadot
napintas
nagalas
nabangsit
naimas
natayag
nagalis
nalawag
nasipnget
nalinteg
nabanglo
nauneg
nadalus
ling-et
tingnged
natangken
nalu-neng
naapgad
nalab-ay
0