1. x2=16 2. f2= 81 3. r2-100=0 4. x2-144=0 5. 2s2=50 6. 4x2-225=0 7.3h2-147=0 8.(x-4)2=169 9. (k+7)2=289 10. (2s-1)2=225 find the square roots solve this please thanks

1
grabe ah.,ang kuripot magbigay ng points.,haha dapat 50 points hindi 5points.,lol anyways good luck sa Math mo. Aral mabuti.:)
hehe. thank you

Answers

2015-07-29T15:51:10+08:00
1. x2= 16
√x2= √16
x= + or - 4

2. f2= 81
√f2=√81
f= + or -9

3. r2 - 100= 0
r2= 100
√r2=√100
r= + or -10

4. x2 - 144= 0
x2= 144
√x2=√144
x= + or -12

5. 2s2= 50
2s2÷2= 50÷2
s2= 25
√s2=√25
s= + or -5

6. 4x2- 225= 0
4x2= 225
4x2÷4= 225÷4
x2=56.25
√x2=√56.25
x= + or - 7.5

7. 3h2 - 147= 0
3h2= 147
3h2÷3=147÷3
h2=58.33
√h2=√58.33
h= + or - 7.64

8. (x-4)2=169
x2-8x+16=169
x2-8x=169-16
x2-8x-153=0
a=1
b=-8
c=-153

x= -b + or -√b2-4ac / 2a
x= -(-8)+ or -√(-8)2-4(1)(-153) / 2(1)
x= 8 + or -√64+612 /2
x= 8 + or -√676 / 2
x= 8 + or -26 /2
x= 8 + or -13

xsub1=8+13= 21
xsub2=8-13= -5

9. (k+7)2= 289
k2+14k+49=289
k2+14k=289-49
k2+14k-240=0
a=1
b=14
c=-240

x= -b + or -√b2-4ac /2a
x= -(14) +or -√(14)2-4(1)(-240) /2(1)
x= -14 + or -√196+960 /2
x=-14 + or -√1156 /2
x=-14 + or 34/2
x=-14 + or 17

xsub1=-14+17= 3
xsub2=-14-17 =-31

10. (2s-1)2=225
4s2-4s+1=225
4s2-4s=225-1
4s2-4s-224=0
a=4
b=-4
c=-224

x=-b + or -√b2-4ac /2a
x=-(-4)+ or-√(-4)2-4(4)(-224) /2(4)
x= 4 + or -√16+3584 /8
x= 4 + or -√3600 /8
x= 4 + or -60/8
x= 4 + or -7.5

xsub1= 4 +(-7.5) = -3.5
xsub2= 4 + 7.5 = 11.5


1 5 1