Napasama ang iyong pangalan sa mga batang tatanggap ng libreng bigas at de
lata. Programa ito ng pamahalaan na Pagkain para sa Mahirap. Kapalit ng mga
ito ay ang pagbibigay ng community service ng iyong pamilya. Anong
paglilingkod ang iyong maibibigay? ______________________

1

Answers

2015-10-28T22:58:43+08:00
Ang tawag sa ganitong klase ng paglilingkod ay Community Service
0