Ang pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo ay nakaaapekto sa
sambahayan. Ano ang epekto nito?
12
a. Ang pagbabago ng presyo ay naghihikayat ng pagbabago ng pagkonsumo.
b. Nakaaapekto sa kita ang anumang pagbabago ng presyo.
c. Ang pagbabago ng presyo ay nakaaapekto lamang sa mga may fixed na
kita.
d. Ang pagbabago ng presyo ay nagpapabago sa badyet ng sambahayan.

1

Answers

2015-11-03T22:56:44+08:00
A. Ang pagbabago ng presyo ay naghihikayat ng pagbabago ng pagkonsumo.
  d. Ang pagbabago ng presyo ay nagpapabago sa badyet ng sambahayan.

0