Answers

2015-11-10T16:06:04+08:00
1. Pahambing o Komparatibo ginagamit kung naghahambing ng dalawang  magkaibang antas o lebel ng katangian ng tao, bagay, ideya , pangyayari, at iba pa.May dalawang uri ang kaantasang pahambing:  a. Paghahambing na magkatulad- Ginagamit ito kung ang dalawang    pinaghahambing  ay may patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping ka, magka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing, at mga salitangparis, wangis/ kawangis, gaya, tulad, hawig/ kahawig, mistula, mukha/ kamukha.             ka- nangangahulugan ng kaisa o katulad            Halimbawa: Ang Singapore ay dating kabilang sa Malaysia.             magka- nangangahulugan din ng kaisahan o pagkakatulad.            
Halimbawa: Magkamukha lamang ng kultura ang India at Singapore.              sing-(sin- /sim) gaya rin ng ka-, nagagamit ito sa lahat ng uri ng pagtutulad.            Halimbawa: Magkasingganda ang India at Singapore.  
Ang maramihang sing-ay naipapakita sa pag-uulit ng unang  pantig ng salitang-ugat. Muli, wala ang ganitong pattern sa mga  rehiyon ng bansa na hindi gumagamit ng reduplikasyon.             kasing- (kasin- /kasim-)  ang paggamit at kahulugan ay katulad din  ng sing,(sin/sim). Pansining kapag ginamit sa pangungusap, ganito ang pattern ng pagkabuo: kasing + s.u + ng/ ni + pangngalan + si/ ang + pang.               
Halimbawa: Kasimbilis ng kidlat ang pagsulong ng bayang ito sapagkat sila ang sentro ng teknolohiya.              magsing-(magkasing-/magkasim) ang pinagtutulad ay napipisan             sa paksa ng pangungusap.                 
Halimbawa: Ang dalawang bansa ay magkasingyaman.             Ga/ gangga- nangangahulugan ng gaya, tulad, para,paris                 
Halimbawa: Gamundo ang pagpapahalaga  nila sa kalayaan sa wika at relihiyon upang magkaroon ng pagkakaisa. 
b. Paghahambing na Di-Magkatulad kung nagbibigay ito ng diwa ng pagkakait, pagtanggi o pagsalungat sa pinatutunayang pangungusap.  May dalawang uri ang hambingang di magkatulad:  
1. Hambingang Pasahol- May mahigit na katangian ang pinaghahambingan sa bagay na inihahambing.Ginagamit ang mga sumusunod upang maipakita ang ganitong uri ng paghahambing.  Lalo - nangangahulugan ng pagdaragdag o pagpapahigit sa kulang na katangian. Sinusundan ito ng katuwang na panghambing na kaysa kay kung ngalang tao ang pinaghahambing, /kaysa / kaysa sa kung ngalang bagay / pangyayari.  Di-gasino - tulad ng .ginagamit sa paghahambing ng uri o katangian ng mga tao. Sinusundan ito ng alinman sa mga katagang naghahambing, kabilang ang gaya,tulad, para o paris na sinusundan ng panandang ni.  Di-gaano - tulad ng- tulad din ng di-gasino subalit sa mga hambingang bagay lamang ginagamit.  Di-totoo- nangangahulugan ng pagtawad o pagbabawas  sa karaniwang uri. Nagagamit itong pamalit sa di-gasino at di-gaano.  
2. Hambingang Palamang- may mahigit na katangian ang inihahambing sa bagay na pinaghahambingan. Naipakikita ito sa tulong ng sumusunod:  Lalo - Ang diwa ng paghahambing ay magiging kalamangan at di kasahulan kung ang sinasamahang pang-uri ay nagpapahayag ng kalakhan, kataasan, kalabisan o kahigtan. Muli, katuwang nito ang kaysa/kaysa sa/kay. Halimbawa: Lalong maunlad ang isa kaysa sa isa.  Higit/mas…kaysa/kaysa sa/kay: sa sarili ay nagsasaad ng kalamangan kung ginagamit ito sa paghahambing. Halimbawa: Higit na malinis ang isa sa isa.  Labis-tulad din ng higit o mas Halimbawa: Labis ang kanilang pagmamahal sa bayan.  Di-hamak-kung ginagamit ay karaniwang isinusunod sa pang-uri Halimbawa: Di-hamak na mapuputi ang Singaporean sa nga Hindu. 
3. Modernisasyon/katamtaman: Naipakikita ito sa pag-uulit ng pang-uring may panlaping ma-, sa paggamit ng salitang medyo na sinusundan ng pang-uri ,sa paggamit ng katagang may na sinusundan ng pang-uring nabuo sa pamamagitan ng mga panlaping kabilaang ka-han. 

2 4 2