Answers

2015-11-11T07:51:27+08:00
GIVEN:
625
2:3

FORMULA:
Ti1=Ti/Tr (R1)
Ti2=Ti/Tr

Solution:
Total investment 1 = Total Investment / Total Ratio (Ratio 1)
                      Ti1 = 625 pesos/5 ratio (2)
                      Ti1 = 125 pesos (2)
                      Ti1 = 250 pesos

Total investment 2 = Total Investment / Total Ratio (Ratio 2)
                      Ti2 = 625 pesos/5 ratio (3)
                      Ti2 = 125 pesos (3)
                      Ti2 = 375 pesos

Checking:
Total investment = Ti1 + Ti2
                        = 250 + 375
                        = 625


0