Answers

2015-11-16T18:02:09+08:00
My answer is:
 Repormasyon at Kontra Repormasyon1. REPORMASYON AT KONTRA REPORMASYON2. REPORMASYON <ul><li>Ang Repormasyon ay naganap noong ika-16 na siglo at itinuturing na mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Iminulat nito ang mga tao sa tila hindi maiwaksi-waksing ugnayan ng simbahan at ng estado. Ito ay tumutukoy sa krisis panrelihiyon na kung saan ibinaling ng mga dating Katoliko ang kanilang paniniwala sa ibang relihiyon o sekta. Sa ibang relihiyon o sekto na ito, pangunahing ipinatupad ang pagsunod sa mga utos sa kasulatan o Bibliya. Binigyang diin din ang pagpapanatili ng malinis at kapuri-puring pagkatao ng kanilang mga miyembro lalo na ang kanilang mga pinuno. </li></ul><ul><li>Ang mga sumusunod ang sinasabing mga dahilan ng pag-usbong ng repormasyon: </li></ul><ul><li>1. Paghina ng kapangyarihan ng mga Santo Papa dahil na rin sa pagtutunggalian ng mga ito sa kapangyarihan at pagpapahayag ng mga kautusan. </li></ul><ul><li>2. pagkamulat ng mga tao bunsod ng panahon ng Renaissance. </li></ul><ul><li>3. Pagtuligsa ng ilang grupong kabilang sa estado sa kapangyarihan ng Santo Papa at ng simbahan. </li></ul>3. Unang Pinuno ng Repormasyon <ul><li>Dahil na rin sa maraming isyung lumulutang laban sa simbahan, tinuligsa ito ng maraming tao sa lipunan. Pangunahin sa mga ito ang mga sumusunod: </li></ul><ul><li>John Wycliffe </li></ul><ul><li>Si John Wycliffe ay isang guro sa Unibersidad ng Oxford. Tinuligsa niya ang kapangyarihan ng Santo Papa at ng mga Obispo. Ayon sa kanya, kinakailangang mamuhay nang simple ang mga pari. Iminungkahi niyang gamitin ng lahat ng tao ang Pibliya bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin rin niya ang Bibliya sa wikang Ingles. Ang mga tagasunod niya ay tinatawag na Lollards. </li></ul><ul><li>John Hus </li></ul><ul><li>Si John Hus ay isang pari sa Bohemia na naging rektor ng Unibersidad ng Praque. Sinusuportahan ni Hus ang mga aral at mga tuntunin ni John Wycliffe. Tinuligsa niya ang karangyaan ng mga pinuno ng simbahan at ang pagbebenta ng indulhensiya. Ang pagtututol niyang ito sa sistema habang namumuhay bilang isang pari sa simbahan ang nagaing naging dahilan upang ipatawag siya sa Konseho ng Contance. Dahil sa hindi niya pagpayag na bawiin ang kanyang mga sinabing di maganda ukol sa simbahan, itinuring siyang erehe at hinatulang mamatay sa pamamagitan ng pagsunog. </li></ul>4. <ul><li>Girolamo Savanarola </li></ul><ul><li>Si Girolamo Savanarola ay isang mongheng Dominikano na tumuligsa sa labis na karangyaan ng mga maharlikang mamamayan. Dahil sa kanya,napaalis ang Pamilya Medica sa Italya. Ang mga ari-arian ng mayayamang mamamayan ay sinunog. Hindi nagtagal, humina ang impluwensiya ni Savanarola dahil na rin sa ginawa niyang pagtuligsa kay Alexander VI,ang Santo Papa. Siya ay mahatulang mabitay noong 1498. </li></ul><ul><li>Martin Luther </li></ul><ul><li>Si Martin Luther ay isang mongheng Augustinian na isinilang sa Alemanya. Siya ay nakapagtapos sa Unibersidad ng Erfurt at naging propesor sa Unibersidad ng Wittenberg. Ang unang-una niyang tinuligsa sa simbahan ay ang itinuro nitong konsepto sa mga tao ukol sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Tinuligsa niya ang mga maling panuntunan ng simbahan gaya ng idulhensiya ay sinasabing kabawasan ng kaparusahan sa purgatoryo. Ipinalabas niya ang kanyang Ninety-Five Theses na tumutukoy sa 95 puntos laban sa mga gawain at paniniwalang Katoliko. Tinuligsa rin dito ang pang-aabuso ng simbahan sa mga salaping nalilikom nito. Dahil dito, binansagang erehe si Luther. Naging matigas si Luther dahil sa kanyang paniniwalang ang Bibliya ang tunay na batayan ng pananampalataya at hindi ang mga utos ng Santo Papa. Dahil na rin sa Kanyang magaling na pagtatalumpati, maraming taong yumakap sa paniniwalang Lutheranismo. </li></ul>5. <ul><li>Nabahala ang simbahan at itiniwalag si Luther mula sa kanilang hanay. Si Frederick the Wise, ang prinsipe ng Saxony, ang tumulong kay Luther. Itinago niya ito sa kastolyo ng Wartburg. Sa panahon ng pag-iisa at pagmumuni-muni, isinalin ni Luther ang Bibliya sa wikang Aleman. Ito ang naging paraan upang lalong makahikayat ng mga miyembro si Luther. </li></ul><ul><li>Kahit na ipinagbawal ni Charles V ang pagbabasa sa mga sulat ni Luther, dumami pa rin ang tumuligsa sa simbahan. Ang pagtuligsang ito ay nagsilbing protesta laban sa simbahan, kung kaya’t binansagan ang mga ang mga Lutherano bilang mga Protestante, at ang kilusan ay tinawag na Protestantismo. Hindi nagtagal, lumaganap ang Protestantismo sa Poland, Bohemia, Hungary, Norway, Sweden, Denmark, Finland at maraming bahagi ng Europa. 
0