"Sinasabi sa Hebreo 11:1 na “Ang pananampalataya ang siyang kapanatagan sa mga bagay na inaasam, ang kasiguruhan sa mga bagay na hindi nakikita.” Alin sa sumusunod na pahayag ang tama ukol dito?
a. Nagiging panatag ang tao dahil iniibig siya ng Diyos.
b. Nagiging panatag ang tao dahil siya ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos.
c. Nagiging panatag ang tao dahil siya ay umaasa sa pagmamahal ng Diyos.
d. Nagiging panatag ang tao dahil alam niya na hindi siya pababayaan ng Diyos."

1

Answers

2015-11-20T21:12:37+08:00