Answers

2015-11-24T21:21:42+08:00
Epekto ng Imperyalismo sa Pilipinas Pinalulubha ng patakarang neoliberal at ng krisis ng pandaigidigang sistema kapitalista ang palagiang krisis ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema sa Pilpinas. Dumadausdos ang halaga ng mga iniluluwas nitong mga hilaw na sangkap at malamanupaktura; samantalang mabilis na tumataas ang gastos sa pag-angkat ng mga manupaktura, langis at iba pang batayang kalakal. Lumalaki ang depisit sa kalakalan at nagbubunga ito ng lumalaking panlabas na utang. Linalambungan ng global na depresyon ang ekonomya ng Pilipinas at lalo itong pabulusok. Palaki ang desempleyo at bagsak ang kita ng mga anakpawis pati ng mga nasa gitnang saray, samantalang tumataas ang presyo ng mga batayang bilihin at serbisyo. Walang tigil ang pagtaas ng upa sa bahay at bayad sa elektrisidad, tubig at pasahe. Dumarami ang mga kabataang hindi nakakapag-aral dahil sa taas ng matrikula. Kapag mahirap ka at may sakit, hindi ka tatanggapin ng ospital at hindi ka makakabili ng gamot. Lumalawak at tumitindi ang karukhaan sa mga lungsod at nayon. Ang mga dayuhang korporasyon at mga malaking komprador at asendero nagtatamasa ng mga eksemsyon sa buwis sa kung anu-anong dahilan, nakakaiwas sa pinaliit na buwis at nakakaiwas nang lubusan sa buwis sa pagluwas at pag-angkat ng mga kalakal. Ilinalagay sa mga bangko sa labas ng bansa ang mga kita ng komprador at mga kurakot ng mga burukrata kapítalista. Ang kalakhan ng buwis na pumapasok sa gobyerno ay galing sa buwis ng mga manggagawa at sa buwis na bahagi na sa presyo ng mga batayang kalakal at serbisyo. Laging kulang ang nakukulektang buwis ng gobyerno para tustusan ang operasyon ng mga sangay at departamento nito dahil sa labis na malaki ang ginagastos sa militar, kinukurakot ng mga burukrata at ibinabayad sa dating inutang ng gobyerno. And depisit sa badyet laging lumalaki at kung gayon lumalaki rin ang pangungutang ng gobyerno. Suklam na suklam ang sambayanan ngayon sa mga nalalantad na pagnanakaw sa pamamagitan ng pork barrel, pagtanggap ng suhol at pagpapabaya ng rehimeng Aquino sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, pati mga biktima ng superbagyong Yolanda. Patuloy na walang pambansang industrialisasyon at tunay na reporma sa lupa. Ang ipinapalabas na pag-unlad ng ekonomya ay ang pagpapabilis ng pag-agaw ng lupa at pandarambong sa likas na yaman. Isinasagawa ito ng mga korporasyon sa minahan, plantasyon at trosohan. Sa kalunsuran, itinuturing na pag-unlad ang paspas na pagtatayo ng matataas na gusali para sa mga mayaman at mga business call center. Parang lobo na malapit nang pumutok ang mga pautang sa pagtatayo at pagbebenta ng mga condos. Bagamat namemeligro dahil sa krisis at gulo sa daigdig, malaking bagay pa rin ang kinikita ng mga migranteng manggagawa. Gayunman, hindi ginagamit ang perang ito sa pagtatayo ng mga industriya. Kinakamkam ng mga malaking komprador na bangko, ng mga may ari ng mga shopping mall at ng mga bulok na burukrata ang kinitang foreign exchange para sa pamimili ng luho o pagtatabi ng pera sa labas ng bansa. Ang sinasabi ng rehimeng Aquino na pagtaas ng tantos sa paglaki ng ekonomya ay boladas lamang. Pinalilitaw na batayan ng paglaki ng ekonomya ang gastos ng gobyerno, ang konsumerismo ng mayayayman at ang tinaguriang hot money (portfolio investments) na pasok-labas sa pamilihan ng sapi, bono at pera
0