Answers

2015-11-24T21:24:36+08:00
1. * Paglaganap ng kapangyarihan ng Rome 2.  3.  Sa ganitong sistema unti-unting lumaganap angkapangyarihang Romanomagmula sa Ilog Tiberhanggang sa kabuuan ngitaly. Noong 275 BCE ,sumasakop ang teritoryangRomano mula sa Ariminiumat Pisa sa hilaga hanggangsa Kipot ng Messina satimog. 4. *Digmaang Punic 5.  6. *Nagsimula ang unang digmaang Punicnoong 264 BCE nang magpadala nghukbo ng Rome sa Messina, Sicilyupang tulungan ang taga Messinalaban sa hari ng Syracuse. Satulong ng mga taga Griyego,nakabuo ang mga Romano ng may 100na quinquereme sa loob lamang ng 60araw. Noong 262 BCE, napanalunan ngmga Rome ang kanilang unang digmaansa karagatan ng Mylae, Sicily. SaIkalawang digmaang Punic, halosmagapi ang Rome sanhi ni hannibal,batikang heneral ng Carthage.Itinuring siyang isang isa sapinakadakilang mandirigma sakasaysayan . 7. Sa tulong ng kanyang mga elepante atsundalo, binagtas niya mula Spain angAlps at sinakop ang Italy noong 218 BCE. Naganap ang pinakamatinding pagkatalo ng mga Romano sa kamay ni hannibal sa annae, Italy noong 210 BCE. Napaglalangan ng Rome si Hannibal nang ipadala sa Africa ang malaking hukbo sa pamumuno ni Scipio Africanus. Nang malaman ni Hannibal na binantaan ni Scipio ang Carthage, agad siyang bumalik at pinamunuan ang hindi magagaling na hukbo. Nagsagupaan sila ni Scipio at natalo Hannibal sa Zama, timog ng Carthage.Tumakas siya papuntang Asia Minor upang hikayatin ang mga Asyano na labanan ang imperyalismo ng Rome. 8. * Ang ikatlong DigamaangPunic na naganap 149 BCEay nagwakas sa pagkatalong teritoryo niya sahilagang Africa aynaging lalawigan ng Rome. 9. *Pananakop ng Romesa Greece atGitnang Silangan 10.  11. *Angkayamanang nasamsam sa pananakopat ang biglang pag-unlad ng kalakalanay nagdulot ng kasaganaan sa Rome ,kasaganaang nakabuti sa mga mayamangnagmamay-ari ng lupa at mganegosyante. Lumikas sila sa lungsodupang doon maghanap ng ikabubuhayngunit naharap sila sa kompetisyonng mga libu-libong alipin na mura,kug hindi man libre ang paggawa . 12. * Pagbagsak ngRepublika atPagsilang ngImperyong Romano 13. * 14. *Reporma ngmagkapatid naGracchus 15. *Noong133 BCE nagpasa angmahistradong si TiberiusGracchus ng mga reporma para samahihirap tulad ng pagbibigay nglupang pangsakahan sa ito mgamula sa pamahalaan.Bilangmahistrado nagpasa siya ng batasna nagpababa sa presyo ng butilngunit noong 121 BCE natuladsiya sa naging wakas niTiberius. 16. *Digmaang Sibil nina Marius at Sulla 17. *Sumunod dito ang isang digmaangsibil. Mula sa mga walang hanapbuhayna pumanig sa kanya bumuo si HeneralGaius Marius ng isang pribadong hukbo.Sa isang utos niya pinaligpit opinagpapatay ang mga itinuturing nakaaway. Sa tagubilin ng senado bumaliksa Rome si Heneral Lucius CorneliusSulla mula sa pakikipaglaban sa AsiaMinor upang harapin ang pwersa niMarius. 18. *Rebelyong ng mgaAlipin
0