Answers

2015-12-07T11:06:28+08:00
64. Concept Map 64 Demokrasya Sosyalismo Komunismo Kaugnayan ng ibat-ibang ideyolohiya sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya65. Gawain Blg 3: Teksto…………..Iyong Suriin Sa gawaing ito, bigyan ng sapat na panahon ang mga mag-aaral upang mabasa ang teksto na kinakailangan sa pag unawa sa paksa. Ito ay makikita sa modyul. Maaari itong ibigay bilang takdang aralin sa mga mag-aaral. Ang pagtalakay at pagsusuri sa paksa ay gagawin sa susunod na mga araw. Ang sumusunod ay gabay na mga katanungan na sasagutan ng mga mag-aaral habang binabasa nila ang teksto. 1. Ano ang ideolohiya? Paano ang pagkakahati ng mga ideolohiya? Ipaliwanag. 2. Anu-ano ang mga ideolohiyang nalinang sa mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya? Paano ang mga ito ay nakaimpluwensya sa mga Kilusang Nasyonalista sa Timog Asya? Sa Kanlurang Asya? 3. Sinu- sino ang ilan sa mga personalidad na nanguna sa pagtatatag ng mga Kilusang Nasyonalista? Ipaliwanag ang naging kontribusyon nila. 4. Paano nakaapekto ang mga kilusang naitatag sa paglaya ng mga bansa sa nabanggit na mga rehiyon sa Asya? Ipaliwanag. 5. Paano nakapagdulot ng pagbabago ang mga ito? Ipaliwanag. Ang mga kasagutan sa takdang aralin ay ipasulat sa kwaderno o dyornal. Habang sinusuri ang teksto, magdaos ng malayang talakayan o kaya ay pangkatang talakayan tungkol sa paksa. Mga Pamprosesong tanong: 6566. 1. Paano ang iba’t ibang ideolohiya ay nakaapekto sa pagkakaroon ng mga malawakang Kilusang Nasyonalista? 2. Sa kasaysayan ng Timog at Kanlurang Asya, anong ideolohiya ang higit na nakaapekto sa pa
3 2 3