Answers

2015-12-19T14:46:03+08:00
Ang uring panlipunan, kauriang panlipunan, o klaseng panlipunan (Ingles: social class) ay isang pangkat ng mga diwa o konsepto sa mga agham panlipunan at teoriyang pampolitika na nakatuon sa paligid ng mga modelo o huwaran ngpaghihiwalay-hiwalay na panglipunan o istratipikasyong panlipunan kung saan ang mga tao pinagpangkat-pangkat sa isang pangkat ng mga kategorya o kauriang panlipunan na panghirarkiya o pangkatayuan.[1]Ang klase o uri ay isang mahalagang bahagi ng pagsusuri o analisis para sa mga sosyologo, mga agham pampolitika, mgaantropologo, at mga manunulat ng kasaysayang panlipunan. Subalit, mayroong hindi pagkakasundu-sundo hinggil sa pinaka mainam na kahulugan ng katagang "uri" o "klase", ang kataga ay may iba't ibang mga kahulugang pangdiwa o pangkonsepto. Sa karaniwang pananalita, ang katagang "uring panlipunan", ay karaniwang kasingkahulugan ng "uring sosyo-ekonomiko," na may ibig sabihing: "mga taong mayroong magkakatulad na katayuan o kalagyang panlipunan, pangkabuhayan o pang-ekonomiya, at pang-edukasyon," iyong katulad ng "ang uring manggagawa"; "ang bumabangong uri prupesyunal."[2]
Transcript of LIPUNAN SA PANAHONG PIYUDALISMOMGA PARI.
Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaaring mag-asawa. Maaring manggaling ang mga pari sa hanay ng maharlika,manggagawa at mga alipin.
Noong panahon ng kaguluhan kasunod ng pagkamatay ni Charlemagne, may matatapang at malalakas na kalalakihan na nagkusang loob na maglingkod sa mga hari at sa mga may-ari ng lupa upang iligtas ang mga ito sa mga mananakop.Dahil hindi umiiral ang paggamit ng salapi,
MGA KABALYERO.1 4 1