Answers

2016-01-20T21:41:06+08:00
>>>>>>>>>> Q,Ñ,F,Z,X,Y,W,C,J,V
0
2016-01-21T09:12:18+08:00
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P
0