Answers

2016-03-07T21:49:33+08:00
England;
-Hong Kong
-Yang Tze Valley
-Weihaiwei
France;
-Zanjiang
-Kwangchow
Germany;
-Kwantung
-Qingdao
-Yunnan
Portugal;
-Macao
Russia;
-Manchuria
0