Kung ikaw ay kabilang sa sistemang Command Economy, alin sa sumusunod ang hindi nagpapakita ng gampanin ng kasapi ng sistemang ito?
A. Ang iyong katungkulan sa ekonomiya ay nagmumula sa utos ng pamahalaan batay sa plano.
B. Malaya kang kumikilos ayon sa sariling interes nang walang pakikialam ng pamahalaan.
C. Sama-samang isinasagawa ang mga gawain at pakinabang sa pinagkukunang-yaman.
D. May kalayaan ang mamamayan ngunit may kontrol pa rin ang pamahalaan sa ilang gawain.

1

Answers

2016-06-07T16:06:09+08:00
Letter A, ang iyong katungkulan sa ekonomiya ay nagmula sa pamahalaan batay sa plano.
0