Answers

2016-06-14T19:30:50+08:00

 $ilala ang mga taga-"gypt sa pagpapahalaga sa kamatayanng tao. /gunit lingid sa kaalaman ng nakararami higit nilangpinahahalagahan ang buhay, kaya maging sa kamatayan aynais nila itong ipagpatuloy. Ang katibayan sa paniniwalang itoayang mga sinaunang tulang nakuha sa mga kuweba ng "gypt.Ang paksa at tema ng mga ito ay pawang tungkol sa kanilangpagpapahalaga sa karaniwang pamumuhay ng mga tao.A.Panimula1."pikmulsIra9+.Ang "piko ni Gilgamesh, isang epikong patulamula sa Mesopotamia ay kinikilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan. <alangnakatitiyak kung may manunulat noong Medie'alo Renaissane "urope na nakabasa ngGilgamesh.#.". /agsimulkaomenGreeeang tradisyon ng epiko sa "uropa noong HDD 1+.Mahalagang mabasa ng mga mag-aaral ngliteraturang Ingles ang 4he Iliad and (dyssey.Makikita sa isinulat ni omer ang porma ng isangepiko, ang halimbawang uri ng mga tauhan, angbanghay, ang mga talinghaga, at iba pa. Ito’ynaging inspirasyon ng iba pang kilalangmanunulat ng epiko. Samantala, kilalangmanunulat ng epiko sina esiod, Apollonius, ('id,&uan, at Statius.!.G. #atyli he@ameteang estilngpagsulat ng epiko. Ito’y karaniwang nagsisimulasa isang panalangin o inbokasyon sa isang musaat naglalaman ng masusing paglalarawan, mgapagtutulad at talumpati. $abilang din dito angmahahalagang pangyayari sa kasaysayan tuladng 4he !all o* 4roy, 4he !oundation o* Rome, 4he!all o* Man, at iba pa. Ang mga tauhan nito aymaharlika..I. S%irgiD-1+ alumikhngmahahalagang epiko ng "mperyong Romano.$inuha ang pangalan ng 4he Aeneid sa isa samga tauhan ng Iliad ni omer na umalis sa 4royat nagtungo sa Italy upang hanapin ang Rome.1inasa ng mga kilalang manunulat noongMedie'al at Renaissane ang 4he Aeneid. Ito angginawang modelo ni Milton nang sulatin niya ang)aradise &ost. P.$. /apakaraminepikonnaisulatnoong Medie'al, bagaman ito’y hindi madalasbasahin. /akalikha ng kanilang mga dakilangmanunulat ng epiko ang bawat bansa. Sa Italy ayhindi lamang si %irgil, mayroon din silang #ante.Ang kilalang epiko ni #ante ay ang 4he #i'ine+omedy. Ito’y naging inspirasyon ng maramingmakata at pintor sa loob ng maraming dantaon.Si 4.S. "liot ay sinasabing nagdala ng kopya nitosa bulsa ng kaniyang amerikana. Ang #i'ine+omedy ay dinisenyuhan ni&.Gusta'e #ore noong ikalabinsiyam nasiglo.M./. Isa sa mga kilalang epikong"spanyol ng Middle Ages ay ang "l +id o "l+antar Mio +id na sinulat noong ED ni )erAbbat. Ito ay kuwento ng pagsakop sa %alenia niRodrigo #iaN de %i'ar na nabuhay noong panahonng /orman In'asion pagtatapos ng (ld "nglishperiod. (.). Isa sa mga kilalang epikong!renh noong Middle Ages ay ang +hanson deRoland. Ito ay kuwento ni +harlemagne at angpag-atake sa kaniyang tropa ni 1as9ues atRone'au@ noong H. Ang tula ay maaaringisinulat ni 4urold noong DLD..R.Ang dalawang kilalang epikongGerman ay ang 4he eliad, ikalabinsiyam nasiglong bersyon ng Gospels sa &umang Sa@on; atang 4he /ibelungenlid. Ang huli ay kuwento niSeig*ried, 1runhild, #ietrih, Gunther, agen, atAttila the un. Ito ay nagbigay ng kakaibangimpluwensya sa literaturang German.S. 4. Ang "pikong Ingles ay nagsimulasa 1eowul*. Samantalang marami rin ang nasaAnglo-/orman na ang karamihan ay hindi nanababasa ngayon. Marami sa mga kuwento ngpag-iibigan ay umabot sa haba ng isang epiko,subalit hindi mauuring epiko. Ang )iers )lowmanay mahaba, subalit hindi isang epiko. Si +haueray nagsulat ng epiko, ang 4roilus Q +riseyde, nalubhang tinangkilik sa ikalabing-apat atikalabinlimang siglo.U.%. Sa )ilipinas, tinatayang umaabotsa EH ang kilalang epiko. $aramihan sa mga epikoay natagpuan sa grupo ng mga tao na hindi panagagalaw ng makabagong proseso ngpagpapaunlad ng kultura tulad ng mga katutuboat etnikong grupo sa Mountain )ro'ine at saMindanao, sa grupo ng mga Muslim. Angmangilan-ngilan ay makikita sa mgamamamayang $ristiyano.<.. Ang mga epiko sa )ilipinas aykumakatawan sa mga paniniwala, kaugalian atmabubuting aral ng mamamayan. Ilan sa mga itoay ang Ibalon ng 1ikol, udhud ni Aliguyon ngmga I*ugao, 1iag ni &am-Ang ng Iloos at 4uwaang ng mga 1agobo at marami pang iba.

 
0