Answers

2016-06-23T20:18:20+08:00
Ang unang salita natin ay sa pamilya natin natutuhan. Dito unang nahuhubog ang atingkasanayan sa komunikasyon. Dito tayo unang natututong makipagkapwa at bumuo ngpamayanana. Ayon sa Banal na Papa Juan Paulo II, isa sa mga pangunahing tungkulin ng pamilyaang bumuo ng pamayanan. Hindi posible ang makipagkapwa o bumuo ng pamayanan nangwalang komunikasyon, pasalita man o di-pasalita.Bagama’t tao lamang ang nakapagwiwika, hindi tao lamang ang may kakayahan sakomunikasyon. Mayoong paaan ng komunikasyon ang mga balyena na pinakamalaking nilalangna nabubuhay! gayundin naman may komunikasyon sa mga insekto tulad ng langgam atbubuyog. Minsan nga may komunikasyon din sa pagitan ng mga tao at hayop. "aya nga angunggoy ay nakababasa at nakapagsesenyas sa ating wika# Higit ang tao sa hayop at iba pangnilikha! samakatuwid, ang komunikasyon sa pagitan ng mga tao ay may mas malalim nakahulugan at dahilan kaysa sa pagpapahayag ng iniisip o niloloob. Ito ang kinakailangan natingmaunawaan tungkol sa komunikasyon sa pamilya, nang sa gayo’y maging mapanagutan tayo sapaggamit ng kakayahang ito. Ang komunikasyon ay maaaing makapagbigkis at maaai dingmagdulot ng pagkakawatak-watak. Mahalagang matutuhan at sanayin sa loob ng pamilya ang uing komunikasyong makapagpapaunlad sa ating pagkatao sapagkat ito ang magpapatatag dito.&ga Hadlang sa $omunikasyon!$.Pagiging umid o *alang ki+o, Ang pagkaumid o pagtatago ng saloobin ay paangpagbabakod ng saili % hindi ito mapapasok ng iba. Ayon kay &illanue'a, mahiap umunladang pagkatao at pakikisama ng taong ayaw magpahayag ng sailing kaisipan atdamdamin o tumanggap ng saloobin ng kapwa. Mayoong mga taong pinipili angmanahimik kaysa magsalita ng masakit sa kapwa. (ubalit dahil sa kaniyang pananahimiknagkakaoon naman ng pagtatampo o hindi mabuting saloobin ang taong hindi niyakinakausap. (inasabi na kaamihan sa kalalakihan ay ganito. Matipid sila sa pananalitasamantalang kaamihan sa kababaihan ay ipinahahayag ang kanilang damdamin.).Ang mali o magkai+ang panana*,"ung ang pagpapahalaga at pananaw ng bawat isaay magkakaiba, nagkakaoon ng hindi pagkakaunawaan. "ung tinitingnan ng isa na higitsiyang tama o higit siyang magaling, maaaing hindi sila magkaunawaan lalo na kungnaaamdaman ng taong kausap na siya ay minamaliit o hinahamak.
0