Answers

2016-07-06T15:26:29+08:00

Alokasyon – ay isang mekanismo ng pamamahagi ng mga pinagkukunang-yaman upang lutasin ang suliranin ng lipunan ukol sa kakapusan

                     –  ito ay tumutukoy sa paglalaan ng takdang dami ng pinagkukunang-yaman ayon sa pangangailangan at kagustuhan ng tao

Dahil limitado ang mga pinagkukunang-yaman mahalagang gamitin ito ng lipunan sa episyenteng pamamaraanKinakailangang malinaw ang layunin ng paggamit sa mga pinagkukunang-yaman upang maiwasan ang pagka-aksaya nito

Sa alokasyon, ang pagbuo ng mga imporamasyon hinggil sa tutugunang pangangailangan ay maaaring sentralisado o desentralisado.

Sentralisado ang aloksayon kapag ang mga kinakailangang impormasyon ay binubuo ng at itinatakda ng iilang tao, grupo ng tao, o institusyon.Desentralisado naman ang alokasyon kapag pinahihintulutan ang iba’t ibang kasapi ng ekonomiya na makabuo ng mga impormasyon at magtakda kung anu-anong pangangailagan at kagustuhan ang nais nilang unahing matugunan

Sa alokasyon, tinutukoy rin kung paano at sino ang magbibigay-halaga sa mga pinagkukunang-yaman. Dalawa ang maaari nitong maging kaayusan:

Pinag-uutos (command) – ang mga patakaran ng pamahalaan ang magtatakda sa pagbibigay –halaga sa mga pinagkukunang-yamanPakikipagpalitan (exchange)– ang halaga ng pinagkukunang-yaman ay itinatakda ng plano ng bawat kasapi bilang pagtugon sa kanilang pangangailangan at kagustuhan.

Ang Sistemang Pang-ekonomiya

Ang sistemang pang-ekonomiya ay isang aspeto ng bansa kung saan binibigyang-katugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao.

Layunin:

Mapigilan ang labis-labis na paglikha ng mga kalakal o serbisyo at gayundin upang maiwasan ang kakulangan sa mga bagay na ito

Tradisyunal na ekonomiya – ang mekanismo ng alokasyon ay nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwalaMarket economy –  ang produksyon at distribusyon ng mga kalakal at serbisyo ay nagaganap sa mekanismo ng malayang pamilihan na ginagabayan ng isang sistema ng malayang pagtatakda ng halagaCommand economy – ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong control at regulasyon ng pamahalaanMixed economy – isang sistema kung saan ang desisyon kung paano gagamitin ang mga pinagkukunang-yaman ay nasa kamay ng pribadong sektor at pamahalaan
0