Answers

2016-07-10T16:36:57+08:00
Ang Tusong Katiwala (Lukas 16:1-15) Philippine Bible Societ1) Nagsalita uli si Hesus sa kaniyang mga alagad, “May taong mayaman na may isangkatiwala. May nagsumbong sa kaniyang nilulustay nito ang kaniyang ari-arian.2) Kaya’t ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, !no ba itong naririnig ko tungkol sa iyo"#$anda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin.’ %) &inabi ng katiwala sa kanyang sarili, !no ang gagawin ko" !alisin na ako ng aking amosa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa' na$i$iya naman akong magpalimos.() !lam ko na ang aking gagawin Maalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggapnaman sa akin sa kanilang ta$anan.*) #sa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kaniyang amo. +inanong niya ang una,Magkano ang utang mo sa aking amo"’ ) &umagot ito, #sandaang tapayang langis po.’ Heto ang kasulatan ng iyongpagkakautang. ali Maupo ka’t palitan mo, gawin mong limampu,’ sabi ng katiwala.) !t tinanong naman niya ang isa, #kaw, gaano ang utang mo"’ &umagot ito, #sandaangkabang trigo po.’ Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang,’ sabi niya. #sulat mo,walumpu.’/) 0inuri ng amo ang tusong katiwala da$il sa katalinu$ang ipinamalas nito. &apagkat angmga makasanlibutan ay mas ma$usay gumawa ng paraan kaysa mga maka-iyos sapaggamit ng mga bagay ng mundong ito.) !t nagpatuloy si Hesus sa pagsasalita, “Kaya’t sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo angkayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kungmaubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa ta$anang walang $anggan.1) !ng mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malakingbagay' ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay.11) Kaya kung $indi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino angmagtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan"12) !t kung $indi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sainyo ng talagang para sa inyo" !lam mo ba na... ang parabula ay maikling salaysay nanagtuturo ng kinikilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kuwento aynasa 3anal na Kasulatan" 4ealistiko ang bang$ay at ang mga tau$an ay tao. !ng mgaparabula ay may tonong mapagmungka$i at maaaring may sangkap ng misteryo. - Mula sa5lements o6 7iterature nina Holt et. al. 2/. +e8as, 9&! (/1%) “:alang aliping maaaring maglingkod nang sabay sa dalawang panginoon sapagkatkamumu$ian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran nang tapat ang isa at$a$amakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa iyos at sakayamanan.;1() Nang marinig ito ng mga 0ariseo, kinutya nila si <esus sapagkat sakim sila sa salapi.1*) Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Nagpapanggap kayong matuwid sa $arap ng mga tao,ngunit alam ng iyos ang nilalaman ng inyong mga puso. &apagkat ang itinuturing nama$alaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng iyos.
0