Answers

2016-07-13T17:44:32+08:00
May isang taong may dalawang anak na lalaki, Ang wika ng bunso , “Ama, ibigay na po ninyo sa akin angmamanahin ko.” At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain ,taglayang buo niyang kayamanan,at doo’y nilustay na lahat sa di wastong pamumuhay.Nang malustay na niya angkanyang kayamanan,nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon, at nagdalita siya.Kaya’t namasukansiya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya’y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy.Ibigsana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang-kahoy na ipinapakain sa mga babaoy ngunitwalang magbigay sa kanya.Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa kanyang sarili,“Ang mga alila ng kanyang ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa,samantalang ako’y namamatay sagutom ditto. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko “Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi nap o akokarapat-dapat na tawagin ,ninyong anak; ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila.” At tumindigsiya at pumaroon sa kanyang ama.Malayo pa’y matanawan na siya ng ama at ito’y labis na nahabag sa kanya,kaya’t patakbo niyangsinalubong ,niyakap,at hinagkan.Sinabi ng anak ,”Ama,nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.Hindi na po akokarapat dapat na tawagin ninyong anak.””Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. “Madali !Dalhinninyo rito ang pinaka mahusay na damit at isuot sa kanya.Suutan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin;kumain tayo at magsaya !Sapagkat namatay na ang anak kong ito ngunit mulingnabuhay;nawala ngunit nasumpungan “-at sila’y nagsaya.Nasa bukid noon ang nakay na panganay. Umuwi at nang malapit na sa bahay ay maaring niya sa bahay aynarinig niya ang tugtugan at sayawan.Tinawag siya ang mga alila at tinanong.”Bakit?”May ano saatinDumating po ang inyong kapatid”tugon ng alila.“Pinapatay ng iyong ama ang pinatabang guyaa, sapagka’t nagbalik siyang buhay at walang sakit.” Nagalitang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay. Kaya’t lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunitsinabi nito,”Pinaglingkuran kop o kayo sa lob ng maraming taon, at kailanma’y hindi ko kayo sinuway. Ngunitni minsan ay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mgakaibigan. Subali nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae,ipinapatay pa ninyo pa ninyo ang pinatabang guya!”Sumagot ang ama,”Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ngari-ari-arian ko ay sa iyo.Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunitmuling nabuhay; nawala ngunit muling nasumpungan.”
0
2016-07-13T17:49:52+08:00
Ang Alibughang Anak(Parabula / Parable)

Ang isang mayamang ama’y may dalawang anak na kapwa lalaki.  Hinilingng batang anak na ang ganang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya.  Nang makuha na nang bunso ang kanyang mana ay tumungo sa malayong bayan at nilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama.

Naubos na lahat ang kanyang salapi.  Namumulubi siya at nang wala nang makain ay inisip nang bumalik sa dating tahanan upang makain man lamang niya ang kinakain ng alila ngkanyang ama.  Gayon na lamang ang galak ng kanyang ama, sinalubong ng yakap at halik ang bumalik na anak.  Inutusan ang isang alila na bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan, ipinasuot sa daliri ang isang mamahaling singsing at ipinagpatay ng isang matabang baka.

Namangha ang matandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan.  Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan ay nagalit nang gayon na lamang at sinumbatan ang ama.  Akong masunurin ninyong anak na buong katapatang naglilingkod sa inyo ay hindi ninyo naipagpatay kahit isang guya man lamang.  Ngayong dumating ang alibughang anak ninyo ay gugugol kayo nang malaki at magdiriwang.

1 3 1