Answers

2016-07-27T13:17:32+08:00

Ngayon ang kapistahan ni San Juan Baptista Maria Vianney, kura ng Ars, France at patron naming mga pari. Ayon sa kasaysayan, siya ay “delayed vocation” matagal siya bago maordinan bilang pari dahil sa kahinaan sa kanyang pag-aaral. Subalit dala ng kanyang kabanalan ay nahikayat din ang obispo at siya ay naging pari. Siya ay ginawang kura sa liblib na bayan ng Ars, France malayo sa kabihasnan at kokonti ang mga tao. Doon siya nakilala lalo na sa kanyang pagpapakumpisal at pagbibigay ng payo araw-araw sa loob ng 16 na oras. Dinumog siya nang marami maging reyna at hari sa kanilang pagbabalik-loob sa Diyos. Sa buhay naming mga pari ngayon, ang higit na kailangan ay kabanalan. Anong halaga ng titulo ng mga natapos na doctoral kung kulang naman sa kababaang-loob, kahinahunan at kabanalan.

Ang aral sa ating pagdiriwang ngayong linggong ito ay tungkol sa pagkain. Sa paglalakbay ng mga Israelita pabalik sa kanilang sariling bayan ay nagreklamo sila kina Moises at Aaron sa kawalan ng pagkain sa ilang. Sa habag ng Diyos ay pinadalhan sila ng tinapay mula sa langit at mga pugo. “Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit”. Ayon naman sa Salmo: “Panginoon ang nagbibigay ng pagkaing bumubuhay”.

Matatamo natin ang biyaya ng buhay kung iiwan natin ang nakalipas na pagkaalipin sa masasamang pita ng katawan. Magbago ang ating diwa at pag-iisip, sapagkat ang bagong pagkatao natin ay kalarawan ng Diyos sa katuwiran at kabanalan. Sa ating pagbabago, matatamo natin ang tunay na pangangailangan ng ating buhay ang tinapay ng Panginoon.

Ang pinaka-mahalagang himala ni Hesus na dinumog ng mga tao ay ang Kanyang pagpaparami ng tinapay. Hinanap nila si Hesus tuwina at nang makita nila sa Kanyang sariling bayan ng Capernaum ay sinabi nila: “Rabi, kailan ka pa rito”? Alam ni Hesus ang kanilang paghahanap sa Kanya at sinabi Niya: “Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog” Ganundin tayo, na ang tuwinang hinahanap natin ay pagkain para hindi tayo magutom.

Subalit sinabi ni Hesus na ang ibibigay niya sa atin ay pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sa totoo lang mga kapatid, ngayon ay napakara-ming pagkain na puro “instant” na kulang na kulang sa ating kalusugan. Bukod dito ay sinasabi sa atin ni Hesus: “Ako ang pagkain na nagbibigay-buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman”.

0