Answers

2016-07-18T23:24:43+08:00
Transcript of Heograpiyang PantaoMga saklaw sa pag-aaral ng Heograpiyang Pantao o Human Geography:
1. Wika
2. Relihiyon
3. Lahi
4. Pangkat-ethniko sa iba't 
ibang bahagi ng daigdig.
Paksa: Heograpiyang Pantao
Wika
- itinuturing bilang kaluluwa
ng isang kultura. Nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat.
Mga pabgunahing Pamilya ng wika sa Daigdig:
1. Afro-Asiatic
2.Austronesian
3. Indo-European
4. Niger-Congo
5.Sino-Tibetan
Relihiyon
- Nagmula sa salitang
"religare",nangangangahulugang "buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito". 
Lahi/Pangkat-Etniko 
- ang salitang 
"etniko" ay nagmula sa salitang Greek na ethnos na ngangahulugang "mamamayan". Ang mga miyembro ng pangkat-etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan. 
Pamprosesong Tanong:
1. Ano ang ibig sabihin ng heograpiyang 
pantao? Ano ang pagkakaiba nito sa pisikal na heograpiya?
2. Ano-ano ang saklaw ng heograpiyang 
pantao? Ipaliwanag ang bawat isa.
3. Bakita mahalagang pag-aralan ang
heograpiya pantao?
4. Paano nakakaapekto ang 
heograpiyang pantao sa pagkakakilanlan ng indibiduwal o isang pangkat ng tao?
5. Paano magiging instrumento heograpiyang 
pantao sa pagkakisa ng mga tao sa daigdig?
Gawain 9 Crossword Puzzle
Buuin ang puzzle tungkol sa heograpiyang pantao sa pamamagitan ng pagtukoy sa inilalarawan ng bawat bilang.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1.
2.
3.
4.
Mga Pangunahing Relihiyon sa Daigdig
1. Kristiyanismo
2. Islam
3. Hinduismo
4. Budismo
5. Non-religious
6. Iba pa
10.
9.
7.
5.
6.
8.
Gawain 10: My Travel Reenactment
Bumuo ng limang pangkat at sundin ang sumusunod na 
hakbang:
1. Makibahagi sa talakayan ng iyong pangkat tungkol sa
hindi malilimutang paglalakbay sa isang lugar.
2. Pumili ng isang katangi-tanging kuwento ng 
paglalakbay.
3. Bumuo ng isang pangkatang kuwento.
4. Tiyaking nakapaloob sa kuwento ang mahalagang konsepto o 
kaalamang tinatalakay tungkol sa pisikal na heograpiya ng daigdig.
5. Pagkatapos, isadula ang kwento ng paglalakbay habang 
isinasalaysay ito.
6. Maaring gumamit ang pangkat ng improvised props at kasuotan.
7. Isaalang-alang sa pagmamarka ng gawaing ito ang sumusunod na 
rubric.
Pamprosesong mga Tanong:
1. Tungkol saan ang ipinakitang dula ng i
1 5 1