Answers

2016-07-19T13:12:08+08:00

Isang Online Treasure Hunt

Para sa Ikatlong Taon ng High School (Filipino)

Panimula:

Layunin ng araling ito na mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pag-aaral ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Sa araling ito ay tutunghayan natin ang kaligirang pangkasaysayan, mga uri at mga elemento nito ng dulang pantelebisyon at pampelikula.

Ito’y isang gawaing pampangkat. Tatlo hanggang apat na miyembro sa  bawat pangkat. May mga tanong sa ibaba na magsisilbing gabay sa pagbabasa at pagsususlit na rin kung naunawaan ninyo ang tekstong binasa. Isulat ang iyong mga sagot sa mga tanong. Pagkatapos ay sundin ang panuto sa Malaking Tanong.

Mahalagang Tanong para sa Aralin:
1. Paano lumaganap sa Asya ang dulang pantelebisyon at pampelikula?

2. Ano ang  sinasabing Ginintuang Panahon ng Pelikula? Bakit ?

3. Ano-ano ang mga pelikulang lumaganap at sumikat sa Ikalawang  Ginintuang
Panahon ng Pelikulang Pilipino”?

4. Paano inilalahad ang palabas na orihinal at adapsyon na teleserye o pelikula?

Mga Sanggunian

0