Talagang naghahanda na si Dan sa pag-alis nang sabihin sa 1____ ng kaibigang editor ng 2____ ama sa Honolulu na hintayin muna 3____ ang pagtatapos ng klase sa kolehiyo ng Punahu."Ako ang nahirang na magbigayng pangaral sa mga nagtapos sa taong ito."ang sabi niya kay Merton."at maibabalita 4_____sa 5______ ama sa Hollywood kung gaano kabuting magsermon sa mga wahini (babae,sa wikang Kanaka) ang 6______ kaibigan sa Honolulu."
Pumayag si Dan merton. Sanasabingnasabing commencement ng Punahu School, doon 7____nakilala si Noemi,isang tunay na Kanaka,subalit halimbawa ng dalagang may mataas na pinag aaralan. 8______malaman kung bakit ang nga matang buhay na buhay ni Noemi ay walang iniwan sa dalawang palasong sabay na tumuhog sa kaniyang puso. Si Noemi ang naging patnubay ng mga pangaral, palibhasa'y 9____ ang pangulo ng kapisanan ng mga senior sa nasabing kolehiyo. Anong tamis 10_____ magsalita ng wikang Ingles! Anong lambing niyang bumigkas ng pangungusap!
Wala pa 11_____ naririnig ng dalagang Amerikana na kasintamis niyang magsalita! ang sabi pa ni Merton pagkatapos. ginoong editor, ang sabi niya sa kaibigan ng 12_____ ama, hindi ako uuwi na di kasama si Noemi. Talaga bang totoo ang sinasabi 13_____? "ang usisa sa 14_____ng matanda.
"Paris ng katotohanang ang umaga'y sumusunod sa gabi." Dan!"ang may halong pangaral ng pahayag ng matanda,"Ang mg kanaka ay mamamayang Amerikano lamang, ngunit hindi laking Amerikano . Kawika lamang 15_____ ,datapwa't hindi natin sila kalahi."

1

Answers

2016-07-19T21:03:38+08:00
1.kaniya
2.kaniyang
3.niya
4.nito
5.kaniyang
6.kaniyang
7.niya
8.niya
9.siya
10.niya
11.siyang
12.kaniyang
13.mo
14.kaniya
15.ang?
9 3 9
hala hahahahaha!
mali po ito
edi shing.
makapag sabi ka ng mali bakit perpekto kaba.
mali po talaga yung iba sa mga sagot mo po. ang sagot ko po ay batay sa aming pagsusulit. kaya't sana'y lubos mong maunawaan ang sitwasyon. huwag po muna padadala sa init ng ulo. You're too young to become stressful =)