Answers

2016-07-20T16:56:20+08:00

Ang kabuuan ng gawang katutubo (KGK) o ang kabuuang domestikong produkto(Ingles: Gross domestic product o GDP) anghalagang pamilihan ng lahat ng pantungkuling kinikilalang huling mga kalakal at paglilingkod na nilikha sa loob ng isang bansa sa isang takdang panahon. Ang KGK bawat tao ay kadalasang itinuturing paghihiwatig ngpamantayan ng pamumuhay;[2][3] ang KGK bawat capita ay hindi isang sukat ng pansariling sahod. Sa ilalim ng teoriyang ekonomiko, ang KGK bawat tao ay ganap na katumbas ng kabuuang katutubong sahod (Gross domestic income o GDI) bawat tao. Ang KGK ay nauugnay sa mga pambansang kuwenta na isang paksa sa makroekonomika. Ang GDP ay hindi dapat ikalito sa Kabuuang Pambansang Produkto (Gross National Product o GNP) na naglalaan ng produksiyon batay sa pag-aari.


0