Answers

2016-07-24T13:46:37+08:00

(Titik ni Timoteo M. Ofrasio, SJ – Musika ni Arnel Aquino, SJ)

 Sa ‘yo’y pagpupúgay handóg nami’t álay

Sántong kaláhì at aming kabánay[1],

Huwárang tángì ng mga kabatáan,

Magíting na anák ng kabísayáan.

Pagsisilbíng ganáp ang tánging hangád,

Átas ni Cristo’y tapát na tinupád,

Maáyong Balitâ[2] ay ipínamanság,

Kaháyag[3] ni Cristo ay iyong pinasínag.

KORO:

San Pedro Calúngsod, túnay na huwáran

San Pedro Calúngsod, angay pagasúndon[4]

sa mga kabatáan.

Nahímong katábang[5] ng páring butíhin

Na si Diego Luís, sa kanyang gawáin

Sa maláyong dapít[6] piníli n’yang itanghál

Kaligtásan ng táong sa Diyos ay mahál.

Hindi ka nasindák sa lupít at dahás

Na dúlot ng bangís ng imbíng kaáway

Sa baybáyin ng Tumhón sa pulóng Mariánas

Gawásnon n’yang gihálad[7] ang sarili n’yang búhay. (Koro)

CODA:

Pedro Calúngsod, isa kang huwáran

Ng mga kabatáan sa panínindígan

Panig-íngnan[8] ikaw sa ‘yong katátagán

Sa ‘yo nawa’y matúlad ang aming kabatáan! (Koro)

0