Answers

2016-07-28T15:37:38+08:00
1. "Madaling maging tao"
- sumasagot sa PAGKA-ANO NG TAO
3. Ang tao bilang PERSOLIDAD
- ay ang pagkamit ng tao sa kanyang kabuuan
Ano ang PAGMAMAHAL?
• ay galaw ng damdamin patungo sa mga tao at iba pang bagay na may halaga
Ano ang Pagmamahal?
• ay galaw patungo sa meron (being) na may halaga 
GOAL!
Madaling maging TAO, mahirap MAGPAKATAO
Dalawang bahagi ng Kasabihan
- Ang tao ay may:
* isip at kilos loob
* konsensiya
* kalayaan
* kakayahang mag-isip (pagkarasyonal)
* kakayahang itakda ang kilos para lamang sa katotohanan at kabutihan (pagkamalaya)
* kamalayan sa sarili
2. "Mahirap magpakatao" 
- nakatuon sa PAGKA-SINO ng tao
- tumutukoy sa persona ng tao
- binubuo ito ng mga katangiang nag-
papabukod-tangi(
uniqueness
) sa kanya
- unti-unting humuhubog ang mga 
katangiang ito habang nagkakaedad
ang tao
Tatlong Yugto ng Pagkalikha
ng PAGKA-SINO ng tao
1. Ang tao bilang INDIBIDWAL
- tumutukoy sa pagiging hiwalay niya sa ibang tao
- habang lumalaki ang tao at ng dahil 
sa kanyang kamalayan at kalayaan, 
unti-unting binuo niya ang kanyang pagka-sino
- ay isang proyektong kanyang bubuuin 
habang buhay bilang nilalang na hindi tapos (
unfinished
)
2. Ang tao bilang PERSONA
-isang proseso tungo sa pagiging ganap na siya
- mahalaga sa tao ang kanyang sarili...Bakit?
*bukod-tangi siya
*hindi siya mauulit (
unrepeatable
)
*hindi siya mauuwi sa anuman (
irreducible
)
--hindi siya mababawasan at maibababa ang kanyang pagkatao dahil “buo” siya bilang tao

- napakahalaga sa tao ang pagtuklas at pagpapaunlad sa kanyang mga talento, hilig, at 
kakayahan upang mabuo niya ang kanyang 
pagiging SINO. 

- Ang PERSONA ang tumutukoy sa paglika ng pagka-sino ng tao
- ang pagkabuo ng kanyang PAGKA-SINO 
- matibay ang pagpapahalga at paniniwala
- totoo sa kanyang sarili
- hindi nagpapadala o naiimpluwensiyahan ng pananaw ng nakararami dahil sa kanyang matibay na paniningdigan
- nabuo ang sarili sa pamamagitan ng pagtatalaga niya ang kanyang pagkasino sa PAGLILINGKOD sa kanyang KAPWA lalo na sa mga nangangailangan 
- mataas ang antas ng kanyang pagka persona
KATANGIAN NG TAO BILANG PERSONA
(
Katangian ng Pagpapakatao
)
1. May KAMALAYAN sa sarili
- may kakayahan na magnilay (reflect)
*alam niya na alam niya o hindi niya alam
- may pagtatanggap sa kanyang mga talento na magagamit niya sa pakikibahagi
sa mundo
*ito ay nagpapatibaysa kanyang kalooban sa pagtugon sa kanyang bokasyon sa buhay
- napapaunlad niya ang kanyang kamalayan sa sarili dahil sa kanyang kakayahan sa pag-
iisip
*nakakatulong ito upang mabantayan niya ang mga sitwasyon sa buhay lalo na ang mga hindi kanais-nais
2. May kakayahang kumuha ng buod o essensiya ng mga umiiral
- may kakayahang bumuo ng konklusyon mula sa pangyayari
(Hal. Anong dahilan kung bakit ikaw nag-aaral?)
- nakikita ng tao ang essensiya ng mga umiiral (
essence of existence
)
*nauunawaan ng tao ang kahalagahan ng mga tao at bagay na umiiral sa kanyang paligid dahil ito ay may kaugnayan sa kanyang pag-unlad
(Hal. Sino o ano ang mga pinapahalagahan mo?)
>nang dahil nauunawan niya, ito ay magbubunga ng pagiging mapanagutan niya sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay
3. Umiiral na NAGMAMAHAL (
ens amans
)
(What is the reason of our existence?)
- pinakamahalagang katangian ng tao bilang persona
- may kakayahang magmahal dahil ang puso ng tao ay nakalaang magmahal
Hal. 
*Paggawa ng kabutihan sa kapwa
*Pagtulong sa kapwa lalo na ang mga nangangailangan
• ay pinakapangunahing kilos dahil nakabatay dito ang lahat ng pagkilos ng tao at ang tungkulin ng lahat ng mabuting kilos ay pagmamahal
Hal. 
Napansin mong tumulo ang gripo sa palikuran
ng inyong paaralan. Nangamba ka na baka 
lumaki ang bayarin ng paaralan sa tubig, kaya ipinaalam mo ito sa inyong guro upang maipaayos ang gripo. 
a. Ano ang nagpatunay ng inyong pagmamahal?
b. Ano ang ipinakita mong mabuting kilos?
Ano ang Pagmamahal?
- Hindi maituturing na bulag ang pagmamahal dahil nakikita ng taong nagmamahal ang halaga ng minamahal
"Love is not blind."
• nakikita ng nagmamahal na may halaga ang isang meron tulad ng tao, bagay, at Diyos, at gumagalaw ang pagmamahal na ito tungo sa mas mataas na pagpapahalaga na naaayon sa kalikasan ng minamahal
• Ibinibigay ng nagmamahal ang sarili sa minamahal nang walang kapalit
• Nagmamahal ka hindi upang baguhin at gawing ibang indibidwal ang iyong minamahal; bagkus napapadaloy mo ang tunay na siya
Paano makakatulong ang mga KATANGIAN ng PAGPAPAKATAO sa pagtupad mo sa iyong misyon sa buhay tungo sa iyong kaligayahan?
May kilala ka bang personalidad na nagtagumpay dahil isinabuhay niya ang mga
katangian ng ngpapakatao.
0