Answers

2016-07-28T20:30:37+08:00
MGA BAHAGI NG ISANG TULA • Tema • Pamagat • Estilo • Simula • Simbolo • Katawan • Wakas TEMA Kapag nakapili ka na ng tema, subukan mong tanungin ang sarilimo kung bakit ito anbg napili mo. Ano ang maibibigay nito sa iyo. Atano ang maibibigay nito sa makakabasa. May matutunan din kayasila?Dapat masagot lahat ang mga ito bago mo simulang magsulat.Huwag lalayo sa tema. Kailangang paninidigan ito. PAMAGAT Bago mo simulan ang tula, isipin mo na ang pamagat. Kunglayuan mo, baka iba na ang ulo at katawan. Kung bulaklak angpamagat, kailangang tungkol sa bulaklak o dalaga ang tula.Kadalasan, mahirap pumili ng pamagat. Pero kung alam mo naang tema, parang mas madali na. Pwede ring kukuha sa unang linyang tula o kukuha na lang sa stanza ang ipapamagat. Pwede ringtapusin muna ang tula bago lagyan ng angkop na pamagat. ESTILO Uri o anyo ito ng tula, kung paano ba ito naisulat. Kung ilanglinya ba ang isang stanza , kung ilan ang salita ng isang linya, @bp..Isa pang istilo ang paggamit ng maliliit na letra sa umpisa ngbawat salita. Pwede ring capital lahat ng umpisa. O salitan. Dependesa gusto ng makata. SIMULA Kung paano simulan kalimitan ang pinakamahirap na parte sapaggawa ng anumang sulatin, lalo na sa tula. Pero pag naumpisahanmo na, hindi na mahirap na dugtungan. Kailangang sa umpisa palang ay madakip mo na ang interes ng iyong mambabasa. Isipin mosila. huwag ang iyong sarili. Kasi, pwedeng maganda na sa iyo pero para sa iba ay kabaliktaran. Dapat ding makita sa umpisa ang gandang isang tula. SIMBOLO Mahalaga ang simbolo sa isang tula. Kung wala nito ay natutuladsa bikas na aklat kung basahin mo at di ka na kailangang mag-isippa. Nakikita ang ganda ng tula sa mga simbolo. At mahalaga angsimbolo sa alinmang sulatin. At lalong nagagamit ang simbolo satula. Halimbawa ang bulaklak. Hindi sa bulaklak ng isang halamankundi sa isang dalaga napapatungkol.Maraming simbolo, at lahat na yata na nasa ilalim ng araw aysimbolo, pwedeng gamiting simbolo. Pero huwag gagamit ngsimbolong hindi mo matindihan o hindi mo alam ang ibig sabihin. KATAWAN Nasa katawan ng tula ang ibig mong ipakita, ipahiwatig ipadama,ipaamoy, ipalasa, @bp.. Dito nakikita ang problema at kung paanoito mareresolba. WAKAS Kung umpisa, may wakas. Kung gaano kahirap simulan angisang tula, parang ganoon ding kahirap wakasan. Hindi basta na langwakasan ang tula. Kailangang masagot lahat ang mga problema.Pwede namang wakasang nakabitin at bayaan mo nang isipin ngnakabasa ang nilalaman. Pwede ring kunin ang wakas sa unang stanza sa umpisa ng tula o kung saang linya na may kinalaman satema na tumutukoy sa pagkakalutas ng problema.
2 3 2