Answers

2016-08-01T17:11:23+08:00
Ang ating mga ninuno ay may sariling pananampalataya noon pa man. Naniniwala sila sa isang kataas-taasang nilikha na kinikilala nilang Bathalang Maykapal. Pinaniniwalaan nila na si Bathala ang may likha ng lahat ng bagay sa mundo. Marami rin silang pinaniniwalang diyos.Naniniwala at sumamba rin sila sa mga espiritu ng kanilang ninuno. Naniniwala sila na ang mga ito ay kahalubilo nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga ito rin ay maaring magalit, matuwa at magtanngol sa kanila. Ang mga ito ay pinarangalan nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng handog o alay.Sinamba rin ng ating mga ninuno ang kalikasan tulad ng ilog, bundok, matandang punungkahoy, bwaya at bukid. Gayundin ang buwan, bituin, bahaghari, kweba, halaman at mga hayop. Naniniwala silang ang mga ito ay tinitirahan ng mga espiritu.Naniniwala rin an gating mga ninuno sa buhay sa kabilang daigdig. Naniniwala sila na ang kaluluwa ng isang taong namatay ay tumutungo sa langit o impyerno. Ito ay ayonl sa kanyang pamumuhay sa ibabaw ng daigdig. Kung siya ay mabuti, siya ay pinaniniwalaang mapupunta sa langit at kung siya ay masama, siya ay mapupunta sa impyerno.Isang magandang halimbawang nagpapakita ng pananampalataya n gating mga ninuno ay ang tapayang panlibingan (burial jar) na natagpuan sa kweba ng Manunggul Palawan. Ang disenyo ng takip ng tapayan ay dalawang pigura ng diwata na nakasakay sa bangka na naghahatid sa kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay sa kailaliman ng dagat.Nagbibigay din ng alay ang ating mga ninuno sa kanilang mga anito. Ang mga ito ay sinasabayan din ng seremonya. Ang mga seremonyang ito ay pinangungunahan ng mga babaylan habang nagkakantahan ng papuri at nagsasayawan ang mga tao.
0