1.) Ano ang natuklasan mo sa gawaing ito tungkol sa kakayahan ng iyong isip
2.)ano ang pinagbatayan mo ng iyong pangangatwirang ibinigay sa reaksyon ?
Paano nito maapektuhan ang iyong kilos loob
3.)sang ayon ka ba sa sinabi ni tikboy na maling mangopya sa asignaturang edukasyon sa pagpapakatao lamang? Bakit?

1

Answers

2016-07-31T12:18:11+08:00
1.)Ang natuklasan ko tungkol sa kakayahan ng aking isip ay alang hangganan ang kaalaman basta ikaw ay magsiaikap sa pag aarala
0