Answers

2016-08-04T21:04:35+08:00
HIGIT na matimbang kaysa kayamanan ang karunu- ngan. Palagi tayong tumawag sa Diyos upang bigyan tayo ng karunungan na mas mahalaga kaysa trono o setrong ginto. Maging ang Salita ng Diyos ay gabay sa Karunungan sapagka’t nakatatarok ng mga iniisip at binabalak ng tao. Kaya sa ating pag-yakap at pagsa­sabuhay ng Salita ng Diyos ay patuloy nating hingin sa Kanya ang karunungan. Mga magulang hikayatin n’yo ang inyong mga anak na pag-aralang mabuti ang mga itinuturo sa paaralan. Nakakatuwa na ang isang batang nanggaling sa isang bukirin ay itinatanghal na pinaka-matalino sa isang paa­ralan sa kabayanan na pawang mga kaklase nya ay maa­yos ang kabuhayang materyal. Huwag nating panuntunan ang mga taong ginagamit ay kayamanan kahima’t hindi nakarating sa mataas na paaralan na sila pa ang may kapangyarihan at namumuno sa kabaya-nan. Masakit mang unawain ay pang-ilan lamang yan na may kayama­nang pulitikal, subali’t banghayin natin ang kapaligiran na mayroon tayong kapwa Pilipino na kini­kilala sa sanda­igdigan dala ng kanilang tagumpay sa mga pinag-aralan. Higit sa lahat ang mga naka-im­bento ng maraming bagay-bagay ayon sa kanilang ta-lino at karunungan. Ang tunay na karunungan ay bunga ng kabanalan na mahigit pa sa anumang kayamanan. Maging sa ebang­helyo ay ipinagmalaki ng isang binata kay Hesus na tinutupad niya ang mga Utos ng Diyos, lalung-lalo na ang Sampung Utos na para sa kanya ay isa ng kaba­nalan at makakarating sa buhay na walang hanggan. Subali’t nang sabihin ni He­ sus na ipagbili nya ang kan­yang ari-arian at ibigay sa dukha ay nalungkot ito. Siya’y lumi­san. Kaya sinabi ni He­sus: “Madali pang maka-raan sa butas ng karayom kaysa pa­sakop sa pag­ha­hari ng Diyos ang isang mayaman.” Butas ng karayom. Ito pala ang tawag sa kulu­ ngan ng mga kamelyo na papa­sok at lumalabas sila sa pagga­pang na paluhod. Ina­alis ng may- ari ang mga kar­ga sa likod ng kamelyo sa­pagka’t ito ay mga sagabal. Ganoon din tayo na sa ating pagliling­ kod sa Pa­nginoon ay iiwan na­ting lahat ang mga saga­bal. Sabi ni Pedro: “Iniwan na­min ang lahat at sumu­nod sa iyo”. Masasabi ko sa aking sarili na ako’y su­mu­nod kay Hesus at anu­mang mga pagsubok Niya sa akin ay hindi Niya ako pina­ba­bayaan. Iniwan ng binata si He­sus sapagka’t di niya ka­yang ipamigay ang kan­yang ka- ya­manan. Sina San Francis­co ng Assisi, Santa Clara at ma­rami pang mga banal ay ipi­namigay ang kayamanan sa mga nangangailangan. Sila ay ating tularan. Ipanala­ngin din natin ang mga katu­tu­bong Pilipino na matapos kunin ng mga nakaririwasa ang kani­lang sariling lupa ay magliwa­nag ang isipan ng mga naki­nabang dito at tu- lu­ngan sila. Tularan nila ang Ame­­­rika na sa ngayon ay patuloy ang ka­nilang pagkali­nga ng native Indians mata­pos pakinaba­ngan ng mga dayuhan. Naka­lulungkot ma­la­man na dito sa ating bansa ay mistulang pulubi ng sam­bayanan ang mga katutu­-bong Pilipino.
1 5 1