Answers

2016-08-07T15:02:04+08:00
“Ang nalalaman ninyo hinggil sa tadhana ng Simbahan at kahariang ito ay katulad lamang ng nalalaman ng isang sanggol na nasa kandungan ng kanyang ina. Hindi ninyo ito nauunawaan. … Pupunuin ng Simbahang ito ang Hilaga at Timog Amerika— pupunuin nito ang buong mundo.”Mula sa Buhay ni Joseph Smith

Noong Hunyo 1829, natapos ni Propetang Joseph Smith ang pagsasalin ng Aklat ni Mormon. “Noong malapit nang matapos ang aming pagsasalin,” pahayag ng propeta, “nagpunta kami sa Palmyra, Wayne County, New York, kinuha ang karapatang-sipi, at nakipagkasundo kay Ginoong Egbert B. Grandin na maglimbag ng limang libong kopya sa halagang tatlong libong dolyar.”1 Si Egbert B. Grandin, na nagmamay-ari ng isang limbagan sa Palmyra, ay mas bata nang isang taon kaysa kay Joseph Smith. Kabibili pa lamang niya ng isang bagong limbagan na may teknolohiyang nagpapabilis sa paglilimbag. Kamangha-mangha na nakakita ng limbagan ang Propeta sa bukiring bayan ng Palmyra na kayang maglimbag ng napakaraming kopya ng isang makapal na aklat na tulad ng Aklat ni Mormon. Dahil malaki at magastos na proyekto ang magpalimbag ng Aklat ni Mormon, isinangla ni Martin Harris ang kanyang bukid kay Ginoong Grandin para mabayaran ang paglilimbag.

Noong huling bahagi ng tag-init ng 1829, nagtipon sina Joseph Smith, Martin Harris, at marami pang iba sa limbagan para tingnan kung maayos na ang kopya ng pahina ng pamagat ng Aklat ni Mormon, ang unang pahina ng aklat na ililimbag. Nang sabihin ng Propeta na nasisiyahan siya sa kinalabasan ng pahina, mabilis itong inilimbag. Inabot ng pitong buwan ang paglilimbag, at nakakuha na ng mga kopya ng Aklat ni Mormon ang mga tao noong Marso 26, 1830.

Nang matapos ang pagsasalin at paglalathala ng Aklat ni Mormon, sinimulan na ni Joseph Smith ang pagtatatag ng Simbahan. Sa paghahayag na matatagpuan ngayon sa bahagi 20 ng Doktrina at mga Tipan, inihayag ng Panginoon sa Propeta “ang tiyak na araw kung kailan, alinsunod sa Kanyang kalooban at kautusan nararapat naming itatag muli ang Kanyang Simbahan dito sa ibabaw ng mundo.”2 Ang takdang araw ay Abril 6, 1830.


0