Answers

2016-08-14T09:36:59+08:00
Ang tao ay patuloy na gumagamit ng mga kalakal at paglilingkod. Upangmatugunan ito, kinakailangang may mga taong mag-isip kung paano makakalikha ngmga kalakal at paglilingkod. Sa modyul na ito, tatalakayin ang mga salik ng produksyonat ang mga iba’t ibang uri ng pangangalakal.May apat na araling inihanda para sa iyo sa modyul na ito:Aralin 1: Ang Proseso ng ProduksyonAralin 2: Mga Salik ng ProduksyonAralin 3: Ang Organisasyon ng NegosyoAralin 4: Ang Produksyon sa PilipinasPagkatapos mong mapag-aralan ang modyul, inaasahang magagawa mo angmga sumusunod:1. Maibibigay ang kahulugan ng produksyon;2. Masusuri ang mga salik ng produksyon bilang batayan sa matalinong paggamitnito;3. Maipaliliwanag ang gamit ng bawat salik ng produksyon;4. Maihahambing ang iba’t ibang organisasyon ng negosyo ayon sa pakikisapi atpananagutan ng bawat kasapi;5. Maipaliliwanag ang mahalagang papel ng entrepreneur sa ekonomiya atproduksyon; at6. Matutukoy ang estado ng produksyon sa Pilipinas
0