Ano ang tagalog nag This lesson will familiarize you with the Microsoft Word screen. We will start with the Title bar, which is located at the very top of the screen. On the Title bar, Microsoft Word displays the name of the document on which you are currently working. At the top of your screen, you should see "Microsoft Word - Document1" or a similar name.

1

Answers

2014-08-05T19:19:21+08:00
Itong araling ito ay magiging pamilyar ka sa screen ng Microsoft Word. Magsisimula tayo  sa pamagat na bar, na kung saan ay matatagpuan sa pinakatuktok ng screen. Sa pamagat bar, ipinapakita ng Microsoft Word ang pangalan ng dokumento na kung saan ikaw ay kasalakuyang gumagana. Sa tuktok ng iyong screen, dapat mong makita ang "Microsoft Word-Document 1' o isang katulad ng pangalan. :)
0