Can u translate it in tagalog .
The fundamental goal of the biblical judicial system is to restore what has been damaged by the offense. Restoration is required at several levels restoration of the victim to wholeness, restoration of the offender to a right standing in the community, and restoration of the wider society to peace, and freedom from fear and sin. Punishments are often prescribed for particular offenses in biblical legislation. But punishment is a means to an end, not an end in itself. Justice is satisfied by repentance, restoration, and renewal.

2

Answers

2014-08-16T18:34:01+08:00
Ang pangunahing layunin ng bibliya sistema panghukuman ay upang ibalik kung ano ay napinsala ng pagkakasala. Pagpapanumbalik Kinakailangan sa ibat-ibang mga antas ng pagpapanumbalik ng biktima sa wholeness, pagpapanumbalik ng mga nagkasala sa isang karapatan nakatayo sa komunidad, at pagpapanumbalik ng mas malawak na lipunan sa kapayapaan, at kalayaan mula sa takot at kasalanan. Punishments ay madalas na inireseta para sa mga partikular na pagkakasala sa bibliya batas. Ngunit parusa ay isang paraan sa isang dulo, hindi isang end sa mismo. Katarungan ay natugunan sa pamamagitan ng pagsisisi, pagpapanumbalik, at pag-renew.
1 1 1
2014-08-17T16:16:55+08:00
Bakit kailangan i-translate for what?
0