Answers

2014-09-06T11:54:33+08:00
ANG nasa itaas ay isang dalangin sa Panginoon na humihinging kaawaan ang ating matatandang kapamilya. Sila na nakatapos na ng kanilang misyon ay magtututungo na sa magpakailanman. Tayo na maiiwan ay susunod sa kanilang mga yapak.Narito ang isang istorya hinggil sa mag-asawa na may mabuting puso para sa matatanda.Malakas ang ulan noong umagang iyon. Nadaanan nila ang isang matandang basangbasa noong pauwi na sila. Siya si Nana Rosa, isang magbabalut. Hindi makauwi ang matandang nanginginig na at yakap-yakap ang basket ng balut. Hanggang tuhod na ang tubig sa kalye.Nagtinginan ang magasawang Gil at Ningning. Itinigil ni Gil ang kanilang sasakyan sa tapat ng matandang magbabalut. Binuhat ni Gil ang matanda at kanyang isinakay sa kanilang kotse. Ibinalabal ni Ningning ang dala niyang sweater sa matanda. Inalok niya ang matanda na SA KANILA NA MANIRAHAN. TUWANGTUWA ANG MATANDA na nag-iisa na lamang sa buhay.Ang pag-aampon nila sa matanda ay kakambal ng biyaya. Dahil sa madaasalin ang kanilang ampon ay naganyak na rin na magkaroon ng prayer time sina Gil at Ningning.Si Nana Rosa ang naging modelo ng mag-asawa. Siya ay hulog ng Langit sa kanila. Dahil sa matandang ito ay makararating sila sa Kalangitan balang araw!
0