Answers

2014-09-11T22:10:26+08:00
Nagkamali ng Utos
Sa malayong kaharian ngmga tutubi ay may naninirahang isang prinsesang tutubi. Siya’y bugtong na anak nina Haring Tubino at Reyna Tubina ng kahariang Matutubina. Mahal na mahal ng hari at reyna ang anak nila. Sinasabing ipaglalaban ngbuong kaharian ang anumang kaapihan ni Prinsesa Tutubi. Si PrinsesaTutubi ay mahilig mamasyal at magpalipad-lipad sa papawirin. Lagi niyang kasa-kasama ang kaniyang mga piling dama at mga tagasubaybay na mangyari pa ay pawang mga tutubirin. Isang araw, naisipan niyangl umipad patungo sa labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sal abas ngkanilangkaharian. Tumakas siyasa kaniyang mga dama at tagasubaybay. Mag-isaniyangnilakbayangmalawaknapapawirin. Maligayang-maligayasiPrinsesaTutubi. Umaawit-awit pa siyasakaniyangpaglipad. Wiling-wilisiyasalahatngkaniyangnakikita.TotoongnalibangsiPrinsesaTutubi at hindiniyanapansinangpamumuongmaiitimnaulapsapapawirin. Hulinanangito ay mapunaniPrinsesaTutubi. Mabilis man siyanglumipadpabaliksakaharian ay inabutan din siyangmalakasnaulan. “Titigilmunaakosapunongkahoynaito”, angsabisasarilingprinsesa. Ngunitsapunongkahoypalanamangiyon ay maramingmgamatsing. Pinaalisnilangpilitangnakikisilongnatutubi. BawatdapuangsanganiPrinsesaTutubi ay niyuyugyogngmgamatsing. Hindi lamangiyon. Pinagtawanan pa nilaangprinsesa. “Kra-kra-kra! Nakatatawa. Malaki pa sakaniyangtuhodangkaniyangmgamata.” angmalakasnasabingisa.Sinundanitongmalakasnahagikgikanngmgamatsing. Sa lakinggalitniPrisesaTutubiumuulan pa ay umalisnasiyasapunongkahoynaiyon at lumipadpauwisapalasyo.Tuloy-tuloysiyasasilidngkaniyangamanghari. Kaniyangisinumbongkay Haring Tubinoangmgamatsing. Lakinggalitnghari. Nagpatawagagadangharingisangkawal. “Pumuntakangayon din sakaharianngmgamatsing,” angutosniyasakawal. “SabihinmongdahilsaginawanilasaakinganaknaPrinsesa, gusto konghamuninangkaharianngmgamatsingsaisanglabanan.” Mabilisnalumipadanginatasangkawal. Pagdaponiyasakaharianngmgamatsing ay walangpaligoy-ligoyniyangsinabiangkaniyangpakay. Malakasnatawananngmgamatsingangnagingsagotsapahayagngkawalnatutubi. “Mgatutubilabansamgamatsing! Ha-ha-ha-ha!” Mulingnagtawananangmgamatsing. “ Nakakatawa,
36 3 36
srry kung nagkadikit dikit ;p pero yan yung una :)