Ano/Sino ang tinutukoy ng mga sumusunod?1. banal na kasulatan ng Islam2. banal na paglalakbay sa Mecca3. tawag ng mga Tagalog sa Dakilang Lumikha4. ikasampung bahagi ng kita ng isang Muslim na ibinibigay sa mga nangangailangan lalung-lalo na sa panahon ng Ramadan5. salitang Arabe na ang kahulugan ay kapayapaan6. paraan ng pagsisisi ng kasalanan ng mga Muslim7. pananampalataya ng mga ninunong Pilipino sa Dakilang Lumikha ng daigdig, tao, pamayanan8. panginoon ng mga Muslim9. sugo ni Allah10.pinapaniwalaan ng mga pagano na maaaring mabuti o masamang ispiritu

1

Answers

2014-09-22T21:17:11+08:00