Paki tagalog puh nito ..?
= Pangja urged his master to hasten home so that his father might know nothing of
his adventure, and then punish Pangja for allowing Yi Mongyong to wander so far. The
youth returned home in a trance, and went immediately to sit at dinner with his parents.
With the meal finished, Yi Mongyong went to his room, lit a candle, and opened a book.
Reading proved impossible. The words blurred before his eyes and every word and every
character was "Spring" and "Fragrance"- Ch'unhyang, Ch'unhyang, Ch'unhyang. Calling
Pangja, he said, "Tonight I must see Ch'unhyang. Did she not say that the butterfly must
pursue the flower?

1

Answers

2014-11-26T00:14:17+08:00
Pinilit ni Pangja ang kanyang amo na umuwi agad upang hindi malaman ng kanyang ama na sya ay nakikipagsapalaran, at parurusahan si Pangja dahil sa pagpayag niya na mag libot sa malayo si Yi Mongyong. Ang mga kabataan ay nagmadaling umuwi ng bahay, at umupo ng mabilis at kumain ng hapunan kasama ang kanilang mga magulang. Ng natapos ang hapunan,pumasok na si Yi mongyong san kanyang kwarto, nag sindi ng kandila, at nag bukas ng libro. Ang pagbasa ay nagpapatunay ng imposible. Ang mga kataga ay nag hihilam sa kanyang mga mata ang bawat salita ang bawat karakter ay parang "Tagsibol" at "Halimuyak" - Ch'unhyang, Ch'unyang, Ch'unyang. Pangja ay tumatawag, sabi niya, "Ngayong gabi dapat kong makita si Ch'unhyang. Hindi niya sinabi na ang paruparo ay dapat ituloy ang bulaklak?


-Tumuyo dugo ko sa kaka translate.... :)


1 4 1